دوره جامع جراحی لاپاروسکوپی چاقی

Live Surgery & Observation Course

مدرسین این دوره دکتر محمد طالب پور و دیگر اساتید دانشگاه تهران می باشند.

تاریخ برگزاری سینا :شهریور ۱۳۹۹

محل برگزاری : بیمارستان سینا

برگزار کنندگان : 

  

Organized by : Live Surgery Course , PersiaMehr

اسپانسر :

مشاهده بیشتر

نظرات