Hands-On Training Course

 در دوره آموزشی (Assist Hands On) بعنوان دستیار و کمک جراح شرکت کرده و آموخته های خود را با اساتید مجرب ما در اعمال جراحی ضمن مشارکت تجربه نماید، بدیهی است میزان مشارکت در اعمال جراحی با توجه به سطح مهارت کسب شده درهرمهارت آموز تا رسیدن به تجربه کافی بر اساس کوریکولوم های مصوب متغییر خواهد بود. نکته حائز اهمیت در این است که فراگیران با حضور در اتاق عمل در موقعیت (Assist Hands on) آموخته های خود را با واقعیت ها در فضای واقعی منطبق نموده و ضمن برخورد مستقیم با چالش ها، بحران و یا عوارض احتمالی حین عمل روبرو شده و با کمک استاد آموزش آن را ضمن تعامل مدیریت می کنند.

دوره های Hands-On پیش رو

در حال حاضر هیچ رویدادی وجود ندارد.