• فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی و جراح عمومی از دانشگاه پزشکی حاجا تپ و استانبول 
  • فلوشیپ جراحی عروق از دانشگاه شهید بهشتی 

عضو انجمن جراحی چاقی جهان، ایران و ترکیه، انجمن لاپاروسکوپی ترکیه، جامعه جراحان و سرطان ایران، انجمن جهانى جراحى سایتوریداکشن و هایپک، انجمن جراحى کولون و رکتوم ترکیه، انجمن فتق ترکیه، انجمن ورید اروپا، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتى، عضو هیئت مدیره انجمن سرطانهاى پریتوین ایران، عضو هیت تحریریه نشریه جهانى جراحى کولون و رکتوم ترکیه