از آنجاییکه اطلاعات زیر برای طراح پوستر وبینار ضروریست لذا چنانچه اطلاعات سخنرانان، گردانندگان و تصویر آنان را در اختیار دارید هم اکنون نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایید، در غیر این صورت در اولین فرصت اطلاعات را تکمیل و ارسال نمایید

 

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران اول را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران دوم را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران اول را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران دوم را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران سوم را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران اول را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران دوم را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران سوم را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی

اطلاعات سخران سوم را در فرم زیر پر کنید.

مثال :دکتر مهرداد بهلولی / Dr.Mehrdad Bohloli

نمونه : General Surgeon/ جراح عمومی