اساتید

مکان برگزاری دوره های آموزشی

  •  دوره پیشرفته : مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جرئیات برنامه :

 

سرفصل مطالب
  • کار بر روی بافت طبیعی روده حیوان
  • دایسکشن، پیدا کردن عروق
  • ترمیم روده حیوانی
  • تروکار گذاری
  • جابجایی ارگانها
  • ترمیم آسیب های روده ای بوسیله نخ سوزن دار
  • ترمیم آسیب های مثانه بوسیله نخ سوزن دار
  •  کار با کوترینگ و لیگاشور
  • سوچرینگ

پیش ثبت نام دوره پایه لاپاروسکوپی