اساتید

مکان برگزاری دوره های آموزشی

 • دوره پایه : مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جرئیات برنامه :

سرفصل مطالب
 • ابزار شناسی
 • شناخت دستگاه ها
 • تعادل بین دست و چشم و تمرین روی مولاژ و پوزیشن
 • ورود به حفره شکم ، سوزن ورس ، تروکار ها
 • تروکار ها و انواع آن
 • تمرین و کار بر روی مولاژ
 • آموزش گره های لاپاروسکوپی
 • نخ و سوچر
 • الکتروسرجری
 • تمرین و کار بر روی مولاژ
 • تعادل بین دست و چشم و لاپاروسکوپی با دو دست و کوترینگ
 • کار بر روی بافت و پیدا کردن عروق ، دایسکشن
 • دوخت و دوز بر بافت و ترمیم
 • کیلیپس و همولاگ
 • عوارض لاپاروسکوپی

پیش ثبت نام دوره پایه لاپاروسکوپی