بزودی با روشی نوین دوره های کامل آموزشی هر پروسیجر به صورت انفرادی

دوره کامل جراحی هرنی

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی اسلیو

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی بای پس

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی هیسترکتومی

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی کیست تخمدان

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل هیستروسکوپی

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی HIPEC

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی PIPAC

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

دوره کامل جراحی انکوپلاستی پستان

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning

 دوره کامل آموزش جراحی پستان

  Generality & Animal Lab | Observation & Discussion | Assist Handson | Online & inhouse learning